Činnosť notára

Notársky úrad - JUDr. Viera Kalinová

Vymenovaný notár, ktorému bol zverený výkon notárskeho úradu má právo vykonávať nasledovnú notársku činnosť:

 • spisovanie a vydávanie listín o právnych úkonoch (zmluvy, závety)
 • osvedčovanie právne významných skutočností - osvedčenia napr.:
  • správnosti odpisu alebo fotokópie listiny (vidimácia)
  • pravosti podpisu na listine (legalizácia)
  • tom, že bola predložená listina a kedy sa to stalo
  • protestácii zmeniek
  • priebehu valných zhromaždení a zasadaní právnických osôb
  • tom, že je niekto nažive
  • vyhlásení o vydržaní
  • iných skutočnostiach
 • konanie vo veciach notárskych úschov (peňazí, listín).

Medzi ďalšie činnosti notára patrí poskytovať právne rady, spisovať iné listiny, vykonávať správu majetku a poskytnúť zastupovanie v katastrálnom konaní.

Notárske centrálne registre vedené Notárskou komorou Slovenskej republiky sú verejnými zoznamami vedenými v elektronickej podobe, do ktorých sa zapisujú zákonom ustanovené údaje. Z údajov zapísaných v notárskych centrálnych registroch notár vydáva potvrdenia a výpisy, ktoré sú verejnými listinami.

Notárska komora Slovenskej republiky vedie šesť centrálnych registrov:

 • Notársky centrálny register osvedčených podpisov (NCRop) - notár v ňom registruje osvedčenia pravosti podpisov (pričom neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine)
 • Notársky centrálny register závetov (NCRza) - obsahuje registrované závety, listiny vydedení, listiny o ich odvolaní a iné právne úkony pre prípad smrti, ktoré boli spísané vo forme notárskej zápisnice, alebo ktoré notár prijal do úschovy
 • Notársky centrálny register právnických osôb (NCRpo) - notár v ňom registruje určené právnické osoby ako prijímateľov 2 % podielu zaplatenej dane z príjmu za príslušné zdaňovacie obdobie
 • Notársky centrálny register záložných práv (NCRzp) - notár v ňom registruje:
  • záložné právo vzniknuté na základe záložnej zmluvy, schválenej dedičskej dohody alebo vzniknuté na základe odovzdania veci (pričom notár nemá právo skúmať platnosť záložnej zmluvy, ani žiadne iné jej náležitosti)
  • záložné právo vzniknuté na základe rozhodnutia súdu, alebo štátneho orgánu
  • zmeny záložného práva
  • zmeny v osobe záložcu
  • dohody záložných veriteľov o zmene poradia ich záložných práv rozhodujúcom pre ich uspokojenie
  • začatie výkonu záložného práva
  • výmaz záložného práva.

Notár na základe ústnej alebo písomnej žiadosti žiadateľa spracuje v elektronickej podobe žiadosť o registráciu. Za obsah žiadosti zodpovedá výlučne žiadateľ. Následne notár vykoná registráciu v príslušnom registri a vydá o tom potvrdenie.

Notársky centrálny register dražieb (NCRdr) - notár v ňom registruje:

 • oznámenie o dražbe
 • oznámenie o upustení od dražby
 • oznámenie o zmarení dražby
 • oznámenie o neplatnosti dražby
 • oznámenie o konaní opakovanej dražby.

Notár na žiadosť oprávnenej osoby zabezpečí zaregistrovanie zákonom ustanovených údajov do tohto registra a vydá o tom potvrdenie.

Notársky centrálny register listín (NCRls) - notár v ňom registruje:

 • notárske zápisnice spísané notárom
 • súdne listiny
 • iné listiny ukladané do registra listín na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby (listinu uloženú v elektronickej podobe možno vyzdvihnúť na ktoromkoľvek notárskom úrade na území Slovenskej republiky určenou oprávnenou osobou, a to bez ohľadu na miesto a čas kde sa nachádzajú).

V prípade registrácie v ktoromkoľvek z vyššie uvedených registrov pridelí centrálny informačný systém notárskej komory SR danému úkonu centrálne číslo, ktoré je priamo naviazané na špecifické údaje predmetného úkonu.

Informácie o všetkých registroch a vyhľadávanie v nich nájdete na stránke Notárskej komory Slovenskej republiky.

Medzi ďalšie činnosti notára, ak tak ustanoví osobitný zákon napr. Občiansky súdny poriadok - prejednanie dedičstva na základe poverenia súdu), je notár, ako súdny komisár oprávnený viesť samostatne konanie o dedičstve smerujúce k vydaniu osvedčenia o dedičstve, alebo k predloženiu veci súdu na vydanie uznesenia. Odmena notára, ako súdneho komisára v dedičskej veci je upravená Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti SR č. 31/1993 Zz. v platnom znení.

Kontaktná osoba

Horváthová Tatiana
+421903506661
nu.horvathova@slovanet.sk