Právne predpisy týkajúce sa notárskej činnosti

  • Notársky poriadok - zákon č. 323/92 Zb.
  • Kancelársky poriadok - výnos Ministerstva spravodlivosti SR č. 17214 / 1992-60
  • Notársky centrálny register záložných práv
  • (Vyhláška ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 607/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o Notárskom centrálnom registry záložných práv)
  • Odmena notárov (Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z.z. o odmených a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z.z., v znení vyhlášky č. 432/2002 Z.z. a v znení vyhlášky č. 607/2002 Z.z.)

Kontaktná osoba

Horváthová Tatiana
+421903506661
nu.horvathova@slovanet.sk