Základné informácie

Kto je notár

Notárom je osoba s vysokoskolským vzdelaním vymenovaná do funkcie ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky. Podmienkou vymenovania je štátne občianstvo SR, občianska bezúhonnosť, príslušná právna prax a zloženie notárskej skúšky. Notár je teda štátom určenou a splnomocnenou osobou vykonávať notársku činnosť a ďalšiu činnosť podľa zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.

Ktorého notára si môžete vybrať?

Miestna príslušnosť notára nie je daná. Znamená to, že klient sa môže obrátiť so žiadosťou o vykonanie notárskej činnosti (body 1 - 4), alebo so žiadosťou o poskytnutie právnych rád, či spísanie iných listín na ktoréhokoľvek notára podľa vlastného výberu.

Výnimkou je pôsobenie notára ako súdneho komisára v dedičských veciach. Činnosťou súdneho komisára v konaní o dedičstve sú notári poverovaní súdom podľa stanoveného rozvrhu a to v rámci obvodu súdu prvého stupňa, v ktorom mal poručiteľ trvalé bydlisko.

Resumé

Notár je subjektom, stojacim medzi stranami, ktorý zabezpečuje ochranu ich práv a oprávnených záujmov. Notár má širokú pôsobnosť v oblasti obchodného práva. Jeho súčinnosť je potrebná pre založenie a život obchodných spoločností, najmä spoločností s ručením obmedzeným, akciovej spoločnosti a družstva. Je oprávnený najmä zabezpečiť usporiadanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, usporiadanie dedičskoprávnych vzťahov a jeho prostedníctvom možno účinne prechádzať sporom v majetkoprávnej oblasti.

Notár v zmysle zákona je viazaný povinnosťou o mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvie pri výkone svojho slobodného povolania.

Kontaktná osoba

Horváthová Tatiana
+421903506661
nu.horvathova@slovanet.sk